ผังlinkเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา

องคกรการขบเคลอน  วงกลม ใหม 55ส

คณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา)

                       1. หัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัด

1.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 Click

1.2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 Click

1.3 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 Click

1.4ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 Click

1.5 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 Click

1.6 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 Click

1.7 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 Click

1.8 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา Click

1.9ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ Click

1.10 ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 Click

1.11 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8 Click

1.12 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Click

1.13 คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ Click

1.14 ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 Click

1.15 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ Click

1.16 ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม Click

1.17 ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม Click

1.18 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ Click

1.19 สถิติจังหวัดเชียงใหม่ Click

1.20 คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Click

1.21 ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ Click

1.22 เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือก Click

1.23 ตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ Click

                       2. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด

                          2.2     นายกเทศมนตรีตำบลหางดง Click

                          2.3     นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ Click

                          2.4     นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย Click

                          2.5     นายกเทศมนตรีตำบลบ่อหลวง Click

                          2.6     นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง Click

                          2.7    นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ Click

                          2.8     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง Click

                          2.9     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว Click

                       3. ผู้บริหารสถาบันทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา

                          3.1     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Click

                          3.2     อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ Click

                          3.3    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ Click

                          3.4    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Click

                          3.5    อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ Click

                          3.6     อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ Click

                          3.7    อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Click

                          3.8    รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา Click

                          3.9     รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ Click

                          3.10   รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ Click

                          3.11   ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย Click

                          3.12   ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม Click

3.14  ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ Click

                          3.15  ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม Click

3.17  ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ Click

                          3.18  ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาตินครพายัพ Click

                          3.19   ผู้อำนวยการโรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย Click

                          3.20   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ Click

                          3.21   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมพู Click

                          3.22   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองแขก Click

                          3.23  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง Click

                          3.24  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา Click

                          3.25  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกึ๊ด Click

                          3.26   ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นกล้า Click

                          3.27  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี Click

                          3.28  ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ Click

                       4. หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

                          4.1     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ Click

                          4.2     ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ Click

4.4    พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ Click

                          4.5    วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ Click

                          4.6     ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 Click

                          4.7    แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ Click

                          4.8    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ Click

                          4.9     ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ Click

                          4.10   อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ Click

                          4.11   พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ Click

                          4.12   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ Click

                          4.13  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ Click

                          4.17  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ Click

                          4.18  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ Click

                          4.19   ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ Click

                          4.20   ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1 Click

                       5. ผู้บริหารองค์กรทางการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

                          5.1     นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ Click

5.3    ประธานสมาพันธ์ครูเชียงใหม่ Click

                          5.4    ประธานเครือข่ายบ้านเรียนล้านนา Click

                          5.5    นายกสมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ Click

                          5.6     นายกสมาคมลีซู เพื่อส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม Click

                           5.7      ผู้อำนวยการสมาคมศูนย์การศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย Click

                           5.8      นายกสมาคมครูผู้ดูแลเด็กศรีนครพิงค์ Click

                          5.9     ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมพู Click

                          5.10   ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ Click

                          5.11   ประธานชมรมครูสอนดีจังหวัดเชียงใหม่ Click

                          5.12   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ Click

                          5.13  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ Click

                          5.14  ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ Click

                          5.15  ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ Click

                        5.16   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ Click

                        5.17  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ Click

                          5.18    นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ Click

                          5.19    นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ Click

                          5.20    นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ Click

                          5.21    นายกสมาคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ Click

                          5.22    ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด Click

                          5.23    ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ Click

                       6. สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

                        6.1     ผู้จัดการหนังสือพิมพ์มติชนประจำจังหวัดเชียงใหม่ Click

                        6.2     ผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์เชียงใหม่ Click

                          6.3     ผู้จัดการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ Click

                          6.4     ผู้จัดการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ Click

                       7. ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ

                          7.1    พระครูธีรสุตพจน์ C

                          7.2    พระครูศรีสิทธิพิมล (ดร.) 

                          7.3    ศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  พงษ์วาท 

                          7.4    นายโกศล  ปราคำ 

                          7.5    นายสินอาจ  ลำพูนพงศ์ 

                          7.6    นายสมศักดิ์  ตาไชย 

                          7.7    นายฉัตรชัย  เรืองมณี 

                          7.8    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์  อุดาการ 

                          7.9    นายบรรจง   พลฤทธิ์ 

                          7.10  นางพรพิไล   เลิศวิชา

                          7.11  ดร.วิริยะ  ฤาชัยพานิช

                          7.12  นายมานิตย์   ขันธสีมา

                          7.13  นายมานพ  จินะนา

                          7.14  ดร.ชาตรี  มณีโกศล

                          7.15  นายเจริญ   วงค์ษายะ

                          7.16  นายเฉลิมชาติ   นครังกุล

                          7.17  นายเสถียร  ใจคำ

                          7.18  นางศรีสุดา  (ชวชาติ)  ศรีสุโข

                          7.19  นางกิ่งดาว  ปัญญา 

                          7.20  นายชัยยศ  สุขต้อ 

                          7.21  นางนวรัตน์   ขอดแก้ว

                          7.22  นายอรรถพล   รัตนพันธุ์ 

                          7.23  นายสุรินทร์   อินทรักษา

                          7.24  นายมานพ   ธรรมโชติ

                          7.25  นายคำสุข  สาอ้าย

                          7.26  นางทองเหรียญ  อินต๊ะพิงค์

ประชุมเชิงวิชาการ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาและสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ วันที่ 08 ธันวาคม 2557

ประชุมเชิงวิชาการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาและสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

วันที่ 08 ธันวาคม 2557

ณ. โรงแรมโรตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชีงใหม่

จัดทำโดย

ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

ปกปฏรปการศกษาใหญ

1.เอกสารกำหนดการประชุม วันที่ 08122557 DOWNLOAD

2.ข้อมูลครูนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 08122557 DOWNLOAD

3.รูปประชุมเชิงวิชาการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา วันที่ 08122557 Click!!!!

Untitled55 - 4

ประชุมแผนการขับเครื่องปฏิรูปการศึกษาครั้ง3 19092553

เอกสารในการ ประชุม ปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่3 วันที่ 19 กันยายน 2557

ณ.โรงแรม เชียงใหม่ออร์คิท 

ปกประชมปฏรปครงท3

1.วาระการประชุมครั้งที่3 วันที่ 19092557 DOWNLOAD

2.วิสัยทัศน์ วันที่ 19092557 DOWNLOAD

3.กำหนดการประชุมปรึกษาหารือ ครั้งที่3 วันที่ 19092557  DOWNLOAD

4.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมภาคีปฏิรูปการศึกษาครั้งที่3 วันที่ 19092557  DOWNLOAD

5.รายงานการประชุมครั้งที่2 วันที่ 19092557 DOWNLOAD

6.ข่าวเรื่องการศึกษาตกต่ำของประเทศ วันที่ 19092557 DOWNLOAD

7.แผนการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา วันที่ 19092557 DOWNLOAD

8.แผนร่างเสนอต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา วันที่ 19092557 DOWNLOAD

9.รูปการประชุมปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่3 Click!!!!

ประชุมคณะทำงานขับเครื่องปฏิรูปการศึกษาครั้ง2 27082557

เอกสารในการ ประชุมคณะทำงาน ปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่2 วันที่ 27 สิงหาคม 2557

ณ.โรงแรม เชียงใหม่ออร์คิท 

ปกประชมปฏรปครงท2

1.ปฏิรูปการศึกษาฉบับที่1 วันที่ 27082557  DOWNLOAD

2.หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายปฏิรูปการศึกษา วันที่ 27082557  DOWNLOAD

3.รายชื่อหน่วยงานองค์ขับเครื่องปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ วันที่ 27082557  DOWNLOAD

4.ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานปฏิรูปการศึกษา วันที่ 27082557 DOWNLOAD

5.รูปประชุมคณะทำงาน ปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่2 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 Click!!!!